Scallop

หอยเชลล์ หรือหอยพัด (Scallop) มีจุดเด่นอยู่ตรงที่เปลือกที่มีลายแตกต่างกันขึ้นอยู่แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งในหอยชนิดเดียวกันอาจจะมีสีของลายที่แตกต่างกันได้ สีที่จะพบบ่อยๆ ก็คือ น้ำตาล เหลือง ส้มม่วง หอยประเภทนี้จะมีหนวดเป็นเส้นยาว มีดวงตาเป็นกลมๆจำนวนมากเรียงราวอยู่บริเวณรอบดวงตา มีตาไว้เพื่อรับรู้ถึงความเข็มของกระแสน้ำของแสง พอมากในเขตที่มีน้ำตื้น บริเวณชายฝั่ง และมีบางชนิดทีจะอยู่บริเวณทราย มีกรวด หิน และตามเศษประการัง หรือทรายที่ปนกับโคลน ที่ระดับความลึก 10- 80 เมตร โดยสามารถที่จะเคลือนที่ได้อย่างอิสระ  และบางชนิดก็สามารถฝังตัวในทรายได้