Heart Cockles

หอยหัวใจ มีรูปร่างคล้ายกับรูปของหัวใจตามชื่อของมัน เป็นหอยที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ มีเปลือกที่แข็ง สีเทาดำ หรือสีม่วง พบมากในแถวปะการัง บริเวณที่เป้นหน้าผาที่เป็น น้ำลึกประมาน 30 เมตร ส่วนมากเอาเปลือกหอยเอาไปทำของตกแต่งเพราะมีรูปร่างสวยงาม