Chiton

ลิ่นทะเล เป็นสัตวน้ำชนิดหอยที่มีเปลือกแข็งที่มีเกล็ดถึง 8 ชิ้นในการป้องกันตัวเองอยู่ตรงด้านหลังคล้ายๆกับเต่า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหอย 8 เกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ดแต่ก็ถูกจัดอยู่ในชนิดเดียวกัน โดยส่วนมากสัตว์จำพวกนี้จะมีลำตัวยาวคล้านกับหนอน ซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่แถวชายฝั่งตามแนวโขดเห็น หรือประการังในส่วนของประเทศไทยพบอยู่แถวจังหวัดภูเก็ต