Bivalvia

หอยกาบคู่ หอยฝาคู่ หรือหอยเปลือกคู่ มีลักษณะตามที่มันได้ชื่อมาคือมีฝาคู่ 2 อัน ประกบกัน โดยสว่นที่ยึดติดกันอยู่ปริเวณขั่วของเปลือก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบานพับทำให้ฝาทั้ง 2 สามารถที่จะเปิดและปิดได้ในเวลาเดียวกัน เปลือกมีทั้งรูปแบบทรงกลม วงรี และสามเหลี่ยม หอยสามารถที่จะสร้างขั่วของเปลีอกมาก่อนสามารถที่จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และหยุดการสร้างเปลือกตอนที่โตเต็มวัย ในส่วนตัวของหอยทั้งสองซีกมีความเท่ากันลำตัวกับขาแยกออกจากกัน หัวติดอยู่กับลำตัว ไม่มีหนวดไม่ตา เหงือกของหอยนอกจากมีหน้าที่หายใจแล้วยังมีหาหน้ากรอกอาหารอีกด้วย